Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wodociągi i oczyszczalnia

Stacja Uzdatniania Wody Iłowa

Stacja Uzdatniania Wody Szczepanów

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne tel. kom. 609 759 436 tel./fax 68 360 03 87

 

Oczyszczalnia ścieków w Iłowej
ul. Żagańska 80
68-120 Iłowa

Ceny i stawki opłat za świadczone usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców  Iłowej, Konina Żagańskiego, Jankowej Żagańskiej, Szczepanowa, Wilkowisk, Żagańca, Czernej i Czyżówka.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 16.09.2023 r. do 15.09.2024 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Ceny i stawki brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1.

Grupa 1

Cena za 1 m3 wody

3,37

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,12

zł/odb./m-c

1.

Grupa 2

Cena za 1 m3 wody

3,78

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,12

zł/odb./m-c

 

 Wysokość cen i stawek opłat  za odprowadzone ścieki na okres od  16.09.2023 r. do 15.09.2024 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Ceny i stawki brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

 1.

Grupa 1

Cena za 1 m3 ścieków

9,70

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

6,78

zł/odb./m-c

2.

Grupa 2

Cena za 1 m3 ścieków

10,18

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

6,78

zł/odb./m-c

 

Poniższe tabele przedstawiają charakterystyki taryfowych grup odbiorców:

Taryfowa grupa odbiorców usług zaopatrzenia w wodę

Grupa 1

Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy oraz posiadający tytuł prawny do budynków mieszkalnych rozliczani za ilość dostarczanej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego. Dodatkowo do tej grupy zalicza się całodobowe instytucje opiekuńczo wychowawcze oraz opieki społecznej.

Grupa 2 

Pozostali odbiorcy usług  nie wymienieni w Grupie 1 rozliczani  na podstawie wskazań wodomierza głównego. Odbiorcy usług  pobierający wodę  m.in. na potrzeby przedsiębiorstw oraz instytucji użyteczności publicznej. Woda przeznaczona do produkcji oraz do spożycia  lub na cele socjalno-bytowe dla odbiorców  nie wymienionych w grupie 1, a także  woda przeznaczona na cele przeciwpożarowe, zasilania fontann, zdrojów  oraz wody zużywanej bezpowrotnie. Obiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody zużywanej bezpowrotnie.

Taryfowa grupa odbiorców usług odprowadzenia ścieków

Grupa 1

Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy oraz posiadający tytuł prawny do budynków mieszkalnych, którzy pobierają wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na cele socjalno – bytowe gospodarstw domowych. Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określona w oparciu o ilość zużytej wody ustalona na podstawie wskazań wodomierza głównego. Dodatkowo do tej grupy zalicza się całodobowe instytucje opiekuńczo wychowawcze oraz opieki społecznej.

Grupa 2

Pozostali odbiorcy usług nie wymienieni w Grupie 1 rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego. Ilość odprowadzonych ścieków może być zmniejszona o ilość wody zużywanej bezpowrotnie.

Cennik ścieków dla mieszkańców Gminy Iłowa:

1. Ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej

Taryfy zostały zatwierdzone decyzją WR.RZTT.70.287.2021.AR z dnia 25 sierpnia 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat na terenie gminy Iłowa.

2. Odbiór ścieków z beczki w punkcie zlewnym:

10,76 zł/m3 brutto od 1 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR 465/8/LIX/23 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

3. Odbiór i transport  i dowóz ścieków do punktu zlewnego

41,25 zł/m3 brutto

Podstawa prawna: ZARZĄDZENIE NR 746.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

4. Usługa opróżniania osadów z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i ich transport do punktu zlewnego

165,00 zł brutto/osadnik

Podstawa prawna: ZARZĄDZENIE NR 746.2023 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30