Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wyjaśnienia dotyczące wprowadzonej miesięcznej opłaty abonamentowej

Utworzono dnia 08.10.2021

W związku ze zgłaszanymi przez odbiorców usług wątpliwościami dotyczącymi wprowadzenia przez Zakład opłaty abonamentowej do taryfy stanowiącej podstawę rozliczeń należności za dostarczoną wodę i przyjęte do oczyszczenia ścieki, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej  wyjaśnia, że opłata abonamentowa nie jest „opłatą za wodomierz”, ani też nie stanowi rekompensaty z tytułu kosztów nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza, lecz jest elementem taryfy, tak samo, jak cena jednostkowa za 1m3 dostarczonej wody i 1m3 przyjętych do oczyszczenia ścieków. 

Zasady ustalania cen i stawek opłat za wodę i ścieki oraz rozliczeń za usługi dostarczania wody i przyjmowania ścieków do oczyszczenia uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U z 2 marca 2018 r. poz. 472)

Opłata abonamentowa jest opłatą, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, a w jej skład wchodzą trzy poniżej wymienione elementy:

  • koszty poniesione przez Zakład w związku z utrzymaniem w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych (są to koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń, stanowiące zgodnie z treścią rozporządzenia taryfowego nie więcej, niż 15 % całości tych kosztów,
  • koszty poniesione przez przedsiębiorstwo w związku z dokonaniem usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego – są to koszty wynagrodzenia pracownika dokonującego odczytu wodomierzy lub urządzeń pomiarowych,
  • koszty poniesione przez przedsiębiorstwo w związku z dokonywaniem rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków – są to koszty wynagrodzenia pracownika dokonującego rozliczenia usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków oraz koszty przygotowania i wysłania faktury.

Stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę usług ustala się w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,

Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, włączenie do stawki opłaty abonamentowej kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych pomniejsza odpowiednio o tę część koszty eksploatacji i utrzymania tych urządzeń przy kalkulowaniu cen jednostkowych za 1m3 dostarczonej wody i 1m3 przyjętych do oczyszczenia ścieków.

Oznacza to, iż opłata abonamentowa nie jest dodatkowym obciążeniem nakładanym na odbiorcę wody i odbiorcę kanalizacji, a jej elementy składowe zostały wyłączone z kalkulacji ceny jednostkowej na dostawę 1,0 m3 wody i odprowadzonych  1,0 m3 ścieków.

W przypadku braku opłaty abonamentowej cena 1,0 m3 wody byłaby wyższa o te elementy, które uwzględnione zostały przy ustalaniu wysokości tej opłaty, tzn. o koszty:

  1)   utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych;

  2)   odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego;

  3)   rozliczenia należności za wodę lub ścieki. 

W przypadku odbiorców posiadających zarówno wodę i kanalizację koszt odczytu i koszt rozliczenia jest ustalony w wysokości ½.

Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, natomiast koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierzy dodatkowych – odbiorca usług.

Jak wynika z powyższego, opłata abonamentowa nie służy pokryciu kosztów zakupu, montażu i utrzymania wodomierza. Taryfy za zbiorowe doprowadzenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków podlegają zatwierdzeniu w drodze Decyzji wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

         

 Józef Brzezicki – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29